nguyen van hoang

Talent thu âm quảng cáo Hoàng Nguyên

Talent thu âm quảng cáo Hoàng Nguyên có nhiều kinh nghiệm thu âm quảng cáo, thu âm tổng đài.

Họ và tên : Hoàng Nguyên

Địa chỉ : Hà Nội

Mã : GN05

https://www.youtube.com/watch?v=RVZrgtkIZYE    Khương tân 

www.youtube.com/watch?v=lK_48hMtkCg   Ô tô

https://www.youtube.com/watch?v=cvfY11co74g  TVC BIỂN BAC

https://www.youtube.com/watch?v=C60k9cskK90  TVC

https://www.youtube.com/watch?v=7BkQuevTzfg  Kang 

https://www.youtube.com/watch?v=oDFS9YnY90U  KPI

https://www.youtube.com/watch?v=1V82MeIKQik&t=37s