thuam.com.vn

Talents thu âm quảng cáo Hoàng Hồng Diệu

Talents thu âm quảng cáo Hoàng Hồng Diệu với giọng đa sắc màu truyền cảm từng đọc cho rất nhiều thương hiệu nổi tiếng .

 

Họ và tên: Hoàng Diệu Hồng

Mã số: N05

Quê quán: Hà Nội

Sản phẩm: 

https://www.youtube.com/watch?v=HJV1IzZ9UY4 TVC 

https://www.youtube.com/watch?v=lk7D9KZHHk0    Trà Sữa 

https://www.youtube.com/watch?v=tPQYRlpOHvs  Omen            https://www.youtube.com/watch?v=J8HPRnXL3cc  Any study    

https://www.youtube.com/watch?v=w6ozmtMrqm4 NC        

Scroll to Top