thuam.com.vn

Talent thu âm quảng cáo Hoàng Nguyên

Talent thu âm quảng cáo Hoàng Nguyên có nhiều kinh nghiệm thu âm quảng cáo, thu âm tổng đài.

Họ và tên : Hoàng Nguyên

Địa chỉ : Hà Nội

Mã : GN05

https://www.youtube.com/watch?v=RVZrgtkIZYE    Khương tân 

www.youtube.com/watch?v=lK_48hMtkCg   Ô tô

https://www.youtube.com/watch?v=cvfY11co74g  TVC BIỂN BAC

https://www.youtube.com/watch?v=C60k9cskK90  TVC

https://www.youtube.com/watch?v=7BkQuevTzfg  Kang 

https://www.youtube.com/watch?v=oDFS9YnY90U  KPI

https://www.youtube.com/watch?v=1V82MeIKQik&t=37s  

Scroll to Top