thuam.com.vn

Talents thu âm quảng cáo Sandy Hoài Lam

Talents thu âm quảng cáo Sandy Hoài Lam với ưu điểm giọng thu âm miền nam trầm ấp ngọt ngào.

Họ và tên: Sandy Hoài Lam

Mã số:  N10

Năm sinh: 1994

Quê quán: HCM

https://youtu.be/N0-8e4Ib9Mk   Sandy

https://youtu.be/N0-8e4Ib9Mk 

https://youtu.be/BiNrP_x0qsg 

Scroll to Top