Talent thu âm quảng cáo Linh có nhiều kinh nghiêm trong thu âm quảng cáo TVC

Họ và tên :  Linh Azaka

Địa chỉ : HCN

Tuổi 25

Mã  Linh Ak

Sản phẩm thu âm :

https://www.youtube.com/watch?v=qewXlv_bEaQ    Linh 

https://www.youtube.com/watch?v=V4iS4txbddk     linh 1